Pravidlá ochrany osobných údajov

Vážení klienti a obchodní partneri,

V spoločnosti Realitné Očko s.r.o. venujeme osobnej bezpečnosti a ochrane osobných údajov mimoriadnu pozornosť. Sme si vedomí dôležitosti transparentnosti a dôvery, ktorú nám vkladáte pri poskytovaní svojich osobných údajov, a preto sme vypracovali túto politiku ochrany osobných údajov na ochranu vašich práv a slobôd týkajúcich sa spracúvania osobných údajov.

1. Spracúvané údaje:

Realitné Očko s.r.o. spracúva osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom našich webových stránok, formulárov, emailovej komunikácie alebo iných interakcií. Tieto údaje môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené na mená, kontaktné informácie, adresy, identifikačné čísla a iné informácie relevantné pre poskytovanie našich služieb.

2. Účely spracúvania:

Osobné údaje zbierame a spracúvame výlučne na účely, pre ktoré boli poskytnuté, ako napríklad spracovanie zákazníckych požiadaviek, zasielanie informácií o našich službách a marketingových aktivitách, plnenie zmlúv, a iné legitímne účely podľa platných právnych predpisov.

3. Ochrana údajov tretích strán:

Zabezpečujeme, aby vaše osobné údaje neboli zdieľané s tretími stranami bez vášho súhlasu, okrem prípadov, keď to vyžaduje platná legislatíva alebo je nevyhnutné pre poskytovanie našich služieb.

4. Bezpečnosť údajov:

Realitné Očko s.r.o. používa primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov pred neoprávneným prístupom, stratou, zneužitím alebo ich zmenou.

5. Práva subjektov údajov:

Máte právo na prístup k vašim osobným údajom, ich opravu, výmaz, obmedzenie spracúvania a prenositeľnosť údajov. Máte tiež právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov.

6. Kontaktné informácie:

Ak máte akékoľvek otázky alebo požiadavky týkajúce sa ochrany osobných údajov, prosím, kontaktujte nás na adrese: [kontaktná adresa a email].

Ďakujeme vám za dôveru, ktorú nám vkladáte, a záväzok Realitného Očka s.r.o. k ochrane vašich osobných údajov. Vaša spokojnosť a bezpečie sú pre nás prioritou.